0478 39 04 05 contact@ikkiesbewust.be
PRIVACY BELEID

Geüpdated op 22/10/2020

Ready. Steady. Grow! Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Partijen en voorwerp

Ready. Steady. Grow! Consulting (hierna “RSG Consulting” of “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Provincialebaan 196, 9255 Buggenhout
0750.606.784
E-mail: contact@rsgconsulting.be
Telefoon: 0474 63 63 78

RSG Consulting stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.rsgconsulting.be (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt worden door RSG Consulting.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
Als zodanig, bepaalt RSG Consulting alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. RSG Consulting verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”).
RSG Consulting is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, verbindt RSG Consulting, zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking en persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door RSG Consulting, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke door dienstverleners die in naam en voor rekening van RSG Consulting, Optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door RSG Consulting, in overeenstemming met de hieronder vermeldde doeleinde via : het inschrijfformulier van de website, het gebruik van cookies, het delen van gratis inhoud.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan Gebruiker meegedeeld en wel als volgt: het efficiënt aanbieden van en de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site te verzekeren, om contractuele, administratieve en technische redenen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, RSG Consulting tijdens het bezoek en gebruik van de Site, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: de gegevens die noodzakelijk zijn om het kunnen nakomen van de dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Hoe u met de website interageert bv browse- en klikgedrag
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Cookies, cfr. verder in dit Privacybeleid
-Om sommige dingen te downloaden van onze website, zal u uw email adres moeten ingeven
-Geautomatiseerde besluitvorming
RSG Consulting neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RSG Consulting) tussen zit.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij of zij, zijn of haar vrije, specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van zijn of haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het Privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met RSG Consulting.
Elke overeenkomst die RSG Consulting en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door RSG Consulting, voor de hierboven vermeldde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Wettelijke basis voor verwerking

6.1 RSG Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
i. U de diensten aanbieden die u hebt aangevraagd, of op jouw vragen antwoorden via de website. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
ii. Onze verplichtingen nakomen volgens de overeenkomst met u om onze diensten aan te bieden (waar een overeenkomst is afgesproken)
iii. Om onze marketing doelen na te streven en onze diensten te verbeteren. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
6.2 Als de verwerking van data voorafgaandelijke toestemming vereist, wordt de toestemming gevraagd voorafgaand aan de verwerking.
6.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@rsgconsulting.be, dan verwijderen wij deze informatie.
– RSG Consulting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– RSG Consulting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

7. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
i. Om u de relevante diensten te kunnen aanbieden
ii. Om met u te communiceren
iii. Om onze diensten te verbeteren
iv. Omdat het voorgeschreven is voor wettelijke en audit redenen
– (Categorie) persoonsgegevens > 10 jaar > voor service doeleinden
– Personalia > 10 jaar > voor service doeleinden
– Adres > 10 jaar > voor service doeleinden
– Profielgedrag > 10 jaar > voor service en marketingdoeleinden

RSG Consulting heeft een retentie procedure om gegevens te verwijderen indien vereist.

8. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van RSG Consulting die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met RSG Consulting bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van RSG Consulting, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. RSG Consulting zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In de veronderstelling dat de gegevens aan derden worden doorgegeven voor directe marketing of prospectie doeleinden, wordt de Gebruiker voorafgaandelijke gevraagd om zijn toestemming te geven om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijd uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar contact@rsgconsulting.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres : Provincialebaan 196, 9255 Buggenhout
9.1 Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert RSG Consulting het recht van de Gebruiker op zijn toegang tot zijn persoonsgegevens. En tot de volgende informatie:
– de betrokken categorieën persoonsgegevens;
– de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
– indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgelegd;
– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang van d verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via email) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
9.2 Rectificatie
RSG Consulting garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste gegevens, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker kan de aanvraag richten aan RSG Consulting.
9.3 Recht op uitwisseling
De Gebruiker heef recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is ze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatrelgelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken, die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is m.b.t.:
– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijker ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren.
– de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij de openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkenen informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

9.4 Recht om verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 1 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
9.5 Recht op gegevensoverdracht
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van RSG Consulting hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat RSG Consulting dit verhindert in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maat van zijn recht op gegevensoverdracht op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensoverdracht heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.
9.6 Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door RSG Consulting. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal RSG Consulting geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van de profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
9.7 Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door RSG Consulting aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RSG Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@rsgconsulting.Be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
RSG Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Of
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

13. Wijziging van het Privacybeleid

RSG Consulting behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.
Dergelijke wijzigingen zullen op de Siteworden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van RSG Consulting.

15. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: contact@rsgconsulting.be.

16. Cookies

Voor informatie rond het gebruik van informatie verzameld via cookie, zie paragraaf 1 hierboven. Voor cookies lees hieronder verder.
RSG Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@rsgconsulting.Be

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RSG Consulting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Samen groeien
PRIVACY BELEID

Geüpdated op 22/10/2020

Ready. Steady. Grow! Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Partijen en voorwerp

Ready. Steady. Grow! Consulting (hierna “RSG Consulting” of “Verwerkingsverantwoordelijke”)
Provincialebaan 196, 9255 Buggenhout
0750.606.784
E-mail: contact@rsgconsulting.be
Telefoon: 0474 63 63 78

RSG Consulting stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.rsgconsulting.be (hierna de “Site”), de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt worden door RSG Consulting.
De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
Als zodanig, bepaalt RSG Consulting alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. RSG Consulting verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Verordening”).
RSG Consulting is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Onderaannemer”). In voorkomend geval, verbindt RSG Consulting, zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking en persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door RSG Consulting, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke door dienstverleners die in naam en voor rekening van RSG Consulting, Optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door RSG Consulting, in overeenstemming met de hieronder vermeldde doeleinde via : het inschrijfformulier van de website, het gebruik van cookies, het delen van gratis inhoud.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan Gebruiker meegedeeld en wel als volgt: het efficiënt aanbieden van en de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site te verzekeren, om contractuele, administratieve en technische redenen.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, RSG Consulting tijdens het bezoek en gebruik van de Site, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: de gegevens die noodzakelijk zijn om het kunnen nakomen van de dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Hoe u met de website interageert bv browse- en klikgedrag
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Cookies, cfr. verder in dit Privacybeleid
-Om sommige dingen te downloaden van onze website, zal u uw email adres moeten ingeven
-Geautomatiseerde besluitvorming
RSG Consulting neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RSG Consulting) tussen zit.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij of zij, zijn of haar vrije, specifieke geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van zijn of haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het Privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met RSG Consulting.
Elke overeenkomst die RSG Consulting en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door RSG Consulting, voor de hierboven vermeldde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Wettelijke basis voor verwerking

6.1 RSG Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
i. U de diensten aanbieden die u hebt aangevraagd, of op jouw vragen antwoorden via de website. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
ii. Onze verplichtingen nakomen volgens de overeenkomst met u om onze diensten aan te bieden (waar een overeenkomst is afgesproken)
iii. Om onze marketing doelen na te streven en onze diensten te verbeteren. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
6.2 Als de verwerking van data voorafgaandelijke toestemming vereist, wordt de toestemming gevraagd voorafgaand aan de verwerking.
6.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@rsgconsulting.be, dan verwijderen wij deze informatie.
– RSG Consulting analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– RSG Consulting volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

7. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
i. Om u de relevante diensten te kunnen aanbieden
ii. Om met u te communiceren
iii. Om onze diensten te verbeteren
iv. Omdat het voorgeschreven is voor wettelijke en audit redenen
– (Categorie) persoonsgegevens > 10 jaar > voor service doeleinden
– Personalia > 10 jaar > voor service doeleinden
– Adres > 10 jaar > voor service doeleinden
– Profielgedrag > 10 jaar > voor service en marketingdoeleinden

RSG Consulting heeft een retentie procedure om gegevens te verwijderen indien vereist.

8. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van RSG Consulting die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met RSG Consulting bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van RSG Consulting, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. RSG Consulting zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken. In de veronderstelling dat de gegevens aan derden worden doorgegeven voor directe marketing of prospectie doeleinden, wordt de Gebruiker voorafgaandelijke gevraagd om zijn toestemming te geven om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijd uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar contact@rsgconsulting.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres : Provincialebaan 196, 9255 Buggenhout
9.1 Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening garandeert RSG Consulting het recht van de Gebruiker op zijn toegang tot zijn persoonsgegevens. En tot de volgende informatie:
– de betrokken categorieën persoonsgegevens;
– de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
– indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgelegd;
– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang van d verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
De verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via email) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.
9.2 Rectificatie
RSG Consulting garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste gegevens, onnauwkeurige of irrelevante gegevens ten allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker kan de aanvraag richten aan RSG Consulting.
9.3 Recht op uitwisseling
De Gebruiker heef recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is ze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatrelgelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken, die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is m.b.t.:
– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijker ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren.
– de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking, elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij de openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkenen informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

9.4 Recht om verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 1 van de Verordening genoemde gevallen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.
9.5 Recht op gegevensoverdracht
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van RSG Consulting hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat RSG Consulting dit verhindert in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maat van zijn recht op gegevensoverdracht op grond van het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensoverdracht doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensoverdracht heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.
9.6 Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door RSG Consulting. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal RSG Consulting geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van de profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.
9.7 Klachtrecht
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door RSG Consulting aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RSG Consulting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@rsgconsulting.Be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
RSG Consulting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Of
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax. +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

13. Wijziging van het Privacybeleid

RSG Consulting behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.
Dergelijke wijzigingen zullen op de Siteworden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van RSG Consulting.

15. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit Privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: contact@rsgconsulting.be.

16. Cookies

Voor informatie rond het gebruik van informatie verzameld via cookie, zie paragraaf 1 hierboven. Voor cookies lees hieronder verder.
RSG Consulting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@rsgconsulting.Be

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RSG Consulting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.